Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Bảng giá thu mua Trang Bị Không Dùng Đến từ Hệ Thống Tự Động Thu Mua

  • Trang chủ
  • > Bảng giá thu mua Trang Bị Không Dùng Đến từ Hệ Thống Tự Động Thu Mua

DANH SÁCH CÁC LOẠI TRANG BỊ HOÀNG KIM VÀ VẬT PHẨM ĐƯỢC THU MUA

- NPC Thu Mua : NPC PHÚC LỢI GAME

Tinh Hồng Bảo Thạch    Giá Thu Mua : 5/Viên

Thần Bí Khoáng Thạch    Giá Thu Mua : 5/Viên

Kim Tê    Giá Thu Mua : 5/Viên

Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão    Giá Thu Mua : 300

Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa    Giá Thu Mua : 300

Mộng Long Huyền Ti Phát đái    Giá Thu Mua : 300

Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội    Giá Thu Mua : 300

Mộng Long Đạt Ma Tăng hài    Giá Thu Mua : 300

Phục Ma Tử Kim Côn    Giá Thu Mua : 500

Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa    Giá Thu Mua : 300

Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều    Giá Thu Mua : 300

Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu    Giá Thu Mua : 300

Phục Ma Phổ Độ Tăng hài    Giá Thu Mua : 300

Tứ Không Giáng Ma Giới đao    Giá Thu Mua : 500

Tứ Không Tử Kim Cà Sa    Giá Thu Mua : 300

Tứ Không Hộ pháp Yêu đái    Giá Thu Mua : 300

Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển    Giá Thu Mua : 300

Tứ Không Giới Luật Pháp giới    Giá Thu Mua : 300

Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy    Giá Thu Mua : 500

Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp    Giá Thu Mua : 300

Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái    Giá Thu Mua : 300

Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển    Giá Thu Mua : 300

Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa    Giá Thu Mua : 300

Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương    Giá Thu Mua : 500

Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải    Giá Thu Mua : 300

Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu    Giá Thu Mua : 300

Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ     Giá Thu Mua : 300

Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa    Giá Thu Mua : 300

Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao    Giá Thu Mua : 500

Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp    Giá Thu Mua : 300

Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn    Giá Thu Mua : 300

Ngự Long Tấn Phong Hộ yển    Giá Thu Mua : 300

Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn    Giá Thu Mua : 300

Vô Gian ỷ Thiên Kiếm    Giá Thu Mua : 500

Vô Gian Thanh Phong Truy Y    Giá Thu Mua : 300

Vô Gian Phất Vân Ti đái    Giá Thu Mua : 300

Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển    Giá Thu Mua : 300

Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ     Giá Thu Mua : 300

Vô Ma Ma Ni quán    Giá Thu Mua : 300

Vô Ma Tử Khâm Cà Sa    Giá Thu Mua : 300

Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn    Giá Thu Mua : 300

Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu     Giá Thu Mua : 300

Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài    Giá Thu Mua : 300

Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán    Giá Thu Mua : 300

Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu    Giá Thu Mua : 300

Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ     Giá Thu Mua : 300

Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối    Giá Thu Mua : 300

Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn    Giá Thu Mua : 300

Tê Hoàng Phụng Nghi đao    Giá Thu Mua : 500

Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y    Giá Thu Mua : 300

Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái    Giá Thu Mua : 300

Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển    Giá Thu Mua : 300

Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn    Giá Thu Mua : 300

Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao    Giá Thu Mua : 500

Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên    Giá Thu Mua : 300

Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái    Giá Thu Mua : 300

Bích Hải Hồng Lăng Ba    Giá Thu Mua : 300

Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn    Giá Thu Mua : 300

U Lung Kim Xà Phát đái    Giá Thu Mua : 300

U Lung Xích Yết Mật trang    Giá Thu Mua : 300

U Lung Thanh Ngô Triền yêu    Giá Thu Mua : 300

U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển    Giá Thu Mua : 300

U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý     Giá Thu Mua : 300

Minh ảo Tà Sát Độc Nhận    Giá Thu Mua : 500

Minh ảo U Độc ám Y    Giá Thu Mua : 300

Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn    Giá Thu Mua : 300

Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển    Giá Thu Mua : 300

Minh ảo Song Hoàn Xà Hài    Giá Thu Mua : 300

Chú Phược Phá giáp đầu hoàn    Giá Thu Mua : 300

Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù     Giá Thu Mua : 300

Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn    Giá Thu Mua : 300

Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển    Giá Thu Mua : 300

Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa    Giá Thu Mua : 300

Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao    Giá Thu Mua : 500

Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp    Giá Thu Mua : 300

Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu    Giá Thu Mua : 300

Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội    Giá Thu Mua : 300

Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa    Giá Thu Mua : 300

Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên    Giá Thu Mua : 500

Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù     Giá Thu Mua : 300

Thiên Quang Sâm La Thúc Đái    Giá Thu Mua : 300

Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc    Giá Thu Mua : 300

Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn    Giá Thu Mua : 300

Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn    Giá Thu Mua : 500

Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp    Giá Thu Mua : 300

Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc    Giá Thu Mua : 300

Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội    Giá Thu Mua : 300

Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý     Giá Thu Mua : 300

Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán    Giá Thu Mua : 300

Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên    Giá Thu Mua : 300

Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới    Giá Thu Mua : 300

Địa Phách Khấu Tâm trạc    Giá Thu Mua : 300

Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa    Giá Thu Mua : 300

Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn    Giá Thu Mua : 300

Đồng Cừu Giáng Long Cái Y    Giá Thu Mua : 300

Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái    Giá Thu Mua : 300

Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển    Giá Thu Mua : 300

Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ     Giá Thu Mua : 300

Địch Khái Lục Ngọc Trượng    Giá Thu Mua : 500

Địch Khái Cửu Đại Cái Y    Giá Thu Mua : 300

Địch Khái Triền Mãng yêu đái    Giá Thu Mua : 300

Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển    Giá Thu Mua : 300

Địch Khái Thảo Gian Thạch giới    Giá Thu Mua : 300

Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương    Giá Thu Mua : 500

Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp    Giá Thu Mua : 300

Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu    Giá Thu Mua : 300

Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển    Giá Thu Mua : 300

Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới    Giá Thu Mua : 300

Ma Hoàng Kim Giáp Khôi    Giá Thu Mua : 300

Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên    Giá Thu Mua : 300

Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái    Giá Thu Mua : 300

Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc    Giá Thu Mua : 300

Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa    Giá Thu Mua : 300

Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện    Giá Thu Mua : 300

Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên    Giá Thu Mua : 300

Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới    Giá Thu Mua : 300

Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội    Giá Thu Mua : 300

Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý     Giá Thu Mua : 300

Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm    Giá Thu Mua : 500

Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào    Giá Thu Mua : 300

Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới    Giá Thu Mua : 300

Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội    Giá Thu Mua : 300

Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới    Giá Thu Mua : 300

Cập Phong Chân Vũ Kiếm    Giá Thu Mua : 500

Cập Phong Tam Thanh Phù     Giá Thu Mua : 300

Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm    Giá Thu Mua : 300

Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội    Giá Thu Mua : 300

Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới    Giá Thu Mua : 300

Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết    Giá Thu Mua : 500

Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào    Giá Thu Mua : 300

Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái    Giá Thu Mua : 300

Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ     Giá Thu Mua : 300

Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn    Giá Thu Mua : 300

Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan    Giá Thu Mua : 300

Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù     Giá Thu Mua : 300

Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái    Giá Thu Mua : 300

Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi    Giá Thu Mua : 300

Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới    Giá Thu Mua : 300

Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán    Giá Thu Mua : 300

Vụ ảo Ki Bán phù chú     Giá Thu Mua : 300

Vụ ảo Thúc Tâm chỉ hoàn    Giá Thu Mua : 300

Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội    Giá Thu Mua : 300

Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa    Giá Thu Mua : 300

Động Sát Bạch Kim Điêu Long Giới    Giá Thu Mua : 40

Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội    Giá Thu Mua : 40

Động Sát Bạch Kim Tú Phụng Giới    Giá Thu Mua : 40

Động Sát Phỉ Thúy Ngọc Hạng Khuyên    Giá Thu Mua : 40

Hoàng Kim - Định Quốc Thanh Sa Trường Sam    Giá Thu Mua : 120

Hoàng Kim - Định Quốc Ô Sa Phát Quán    Giá Thu Mua : 120

Hoàng Kim - Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa    Giá Thu Mua : 120

Hoàng Kim - Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển    Giá Thu Mua : 120

Hoàng Kim - Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái    Giá Thu Mua : 120

Hoàng Kim - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên    Giá Thu Mua : 150

Hoàng Kim - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn    Giá Thu Mua : 150

Hoàng Kim - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội    Giá Thu Mua : 150

Hoàng Kim - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ     Giá Thu Mua : 150

Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam    Giá Thu Mua : 40

Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn    Giá Thu Mua : 40

Hiệp Cốt Đan Tâm Giới    Giá Thu Mua : 40

Hiệp Cốt Tình ý Kết    Giá Thu Mua : 50

Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường    Giá Thu Mua : 50

Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên    Giá Thu Mua : 40

Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ    Giá Thu Mua : 40

Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Trích Tinh Hoàn    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Đường Nghê Giáp    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Thiên Tàm Ngoa    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn    Giá Thu Mua : 40

Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương    Giá Thu Mua : 100

Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển    Giá Thu Mua : 40

Hồng ảnh Kiếm Bài    Giá Thu Mua : 40

Hồng ảnh Mục Túc    Giá Thu Mua : 40

Hồng ảnh Tụ Chiêu    Giá Thu Mua : 40

[Hoàn Mỹ] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên    Giá Thu Mua : 250

[Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn    Giá Thu Mua : 250

[Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội    Giá Thu Mua : 250

[Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ    Giá Thu Mua : 250

 

....NGÀY UPDATE BÀI VIẾT : 10/10/2020.....

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN - VÕ LÂM LOẠN THẾ 

🌐 Trang chủ: http://volamloanthe.net/

🌐 Nhóm Hỗ Trợ Zalo 24/7 : https://zalo.me/g/phqnjm209

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Loạn Thế | Game Võ Lâm Nhận Full Đồ, Full Cấp - PK giải trí Không Thu Phí Giờ Chơi không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster